2017 m. lapkričio 19 d., sekmadienis

XXXIII EILINIS SEKMADIENIS

PASAULINĖ VARGSTANČIŲJŲ DIENA

Evangelija (Mt 25, 14–15. (16–18). 19–20. (21–30))
   
Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
    Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
    „Vienas žmogus, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną - kiekvienam pagal jo gabumus - ir iškeliavo.
Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.
   Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą.
    Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: 'Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis'.
  Šeimininkas atsakė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!'
    Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: 'Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du'. Šeimininkas tarė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!'
    Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: 'Šeimininke, aš žinojau, kad tu - žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, imkis, kas tavo'.
    Šeimininkas jam atsakė: 'Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“.

2017 m. lapkričio 18 d., šeštadienis

KALĖDOJIMO GRAFIKAS
Parapijos klebonas lankys:
Pirmadienį (Lapkričio 20 d.) Nuo 11 val. Turloviškių, Martiniškių ir Žalvarnių kaimus.
Antradienį (Lapkričio 21 d.) Nuo 11 val. Kudonių kaimą.
Trečiadienį (Lapkričio 22 d.) Nuo 11 val. Strošiūnų kaimą.
Penktadienį (Lapkričio 24 d.) Nuo 11 val. Skudenių ir Pakertų II kaimus.

2017 m. lapkričio 16 d., ketvirtadienis

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA


Evangelija (Jn 19, 25–27)
    Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė, ir Marija Magdalietė.
    Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.
 

2017 m. lapkričio 12 d., sekmadienis

XXXII EILINIS SEKMADIENIS


Evangelija (Mt 25, 1–13)
    Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą: 
    „Su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. 
    Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: 'Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta'. Protingosios atsakė: 'Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite'. 
    Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: 'Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!' O jis atsakė: 'Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!' 
    Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“. 
  

2017 m. lapkričio 10 d., penktadienis

Kalėdojimo grafikas

Lapkričio 14 d. (Antradienis) nuo 11 val. Dainių kaimas ir Kolūkiškių bei Pakertiškių kaimas.

Lapkričio 15 d. (Trečiadienis) nuo 11 val. Kibučių kaimas. 

Lapkričio 16 d. (Ketvirtadienis) nuo 11 val. Bublių ir Pavuolio kaimas.

Lapkričio 17 d. (Penktadienis) nuo 12 val. Eiginiškių, Buividonių ir Matelskų kaimas.

Lapkričio 18 d. (Šeštadienis) nuo 12 val. Bačkonių ir Dirgalonių kaimas.

2017 m. lapkričio 5 d., sekmadienis

XXXI EILINIS SEKMADIENIS

Evangelija (Mt 23, 1–12)
   
Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius: 
   „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos 'rabi'. 
    O jūs nesivadinkite 'rabi', nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“. 
  
 

2017 m. lapkričio 4 d., šeštadienis

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS 2017 LAPKRIČIO MĖNESIUI